Perioada de desfășurare a concursului : 16 – 23 septembrie 2019

Subscrisa, SC MAFCOM PRODIMPEX SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii nr.16, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/3158/1993, având cod fiscal RO4636370, reprezentată legal prin Marius Popa, adoptăm prezentul regulament, în următoarele condiții:

Organizatorul

Organizatorul Concursului este SC MAFCOM PRODIMPEX SRL. cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii nr.16, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/3158/1993, având cod fiscal RO4636370, numit în cele ce urmează Organizatorul.

Participarea la acest Concurs implică acceptarea de către participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare Regulament), precum și obligativitatea respectării acestuia de către toți participanții.

Regulamentul, precum și detaliile Concursului, sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant prin transmiterea unui e-mail la adresa office@mafcom.ro, precum și prin consultarea pe toată perioada Concursului.

Prezentul Concurs este organizat și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfășurarea loteriilor publicitare așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare și are drept scop promovarea tuturor produselor pe care organizatorul le oferă clienților săi.

Participanților la concurs nu le este impusă în contrapartidă nicio altă cheltuială directă sau indirectă, conform prevederilor art. 41 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare.

Locul de desfășurare a Concursului

Concursul este organizat și se va desfășura pe teritoriul României. 

Durata Concursului

Concursul se desfășoară în perioada 16 – 23 septembrie 2019, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

Câștigătorii vor fi anunțați pe 23 septembrie 2019.

Condiții de participare

La Concurs poate participa orice cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, care la data înscrierii a împlinit vârsta de 18 ani.

Nu au dreptul de a participa la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soții sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv.

Modul de desfășurare a Concursului

Mecanismul Concursului se bazează pe o tragere la sorți a utilizatorilor care au completat pașii necesari înscrierii în concurs. 

Ordinea parcurgerii pașilor Concursului concursului cu ocazia evenimentului Heco Demo

 1. Participantul va distribui în mod public, pe pagina personală, a evenimentului HECO Demo disponibil pe pagina de Facebook a Organizatorului, la adresa https://www.facebook.com/events/2359449760946565/.
 2. Participantul va lăsa un comentariu la postarea de concurs disponibilă pe pagina de Facebook a organizatorului, Sculesiechipamente.ro, unde va spune ce și-ar dori să afle în cadrul evenimentului Heco. 

Vor fi considerate ca fiind înscrieri valide doar cele efectuate în perioada 16 – 23 septembrie 2019 (inclusiv), înregistrate conform procedurii menționate la aliniatul precedent.

Fiecare participant are dreptul la maxim o înscriere valabilă.

Participanții vor fi incluși într-o tragere la sorți, același cont de Facebook putând participa o singură dată la tragerea la sorți ce se va desfășura după încheierea Concursului, pe data de 23 septembrie 2019, la ora 16:00.

Câștigătorii extrași prin tragerea la sorți vor fi contactați pe contul de Facebook personal cu care s-au înscris în concurs de reprezentații Organizatorului, pentru validarea participării la această promoție și obținerea acordului pentru primirea premiului corespunzător și vor fi anunțați pe pagina de Facebook a Sculesiechipamente.ro.

Câștigătorii vor trebui să ofere date de identificare valide pentru a putea intra în posesia premiului.

Premii

Premiile oferite de Organizator participanților desemnați câștigători ai Concursului în urma tragerii la sorți sunt după cum urmează: 3 vouchere de 15% reducere, pentru toate produsele de pe site-ul sculesiechipamente.ro, cu excepția betonierelor și a tablelor de cupru și alamă.  

Premiile se vor acorda, prin tragere la sorți, conform condițiilor specificate în prezentul Regulament.

Desemnarea câștigătorilor

Desemnarea celor 3 câștigători se va realiza prin tragere la sorți, în data de 23 Septembrie 2019, ora 16:00.

Rezultatele vor fi aduse la cunoștința participanților prin publicarea pe pagina de Facebook a organizatorului, la adresa https://www.facebook.com/sculesiechipamente.ro/.

Tragerea la sorți se va face prin metode electronice, prin mecanismul commentpicker.com, pe baza comentariului de la postarea de concurs, amintită anterior. 

Acordarea premiilor

Organizatorul va contacta participanții pe contul de Facebook cu care s-a înscris și fiind selectat ca fiind câștigător, în ziua în care s-a efectuat tragerea la sorți, precum si pe parcursul a 48 de ore de la momentul organizării extragerii, pentru a-i furniza detalii despre modalitatea în care poate intra în posesia Premiului și despre condițiile necesare pentru acordarea Premiului conform prezentului Regulament.

În cazul în care nu se va putea intra în contact direct cu participantul câștigător prin intermediul informării electronice transmise pe contul de Facebook câștigător sau în cazul în care titularul contului câștigător nu contactează reprezentanții Organizatorului în termen de 48 de ore de la momentul extragerii, atunci participantul va fi declarat necâștigător și se va trece la contactarea câștigătorilor de rezervă, în ordinea extragerii acestora, precum și la publicarea numelor acestora pe pagina de Facebook a organizatorului cu adresa https://www.facebook.com/sculesiechipamente.ro/

Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător în situația în care Participantul câștigător nu răspunde mesajului prin care este informat cu privire la rezultatul extragerii sau în situația în care în urma afișării rezultatelor extragerii pe pagina de Facebook a organizatorului cu adresa https://www.facebook.com/sculesiechipamente.ro, nu contactează reprezentații Organizatorului pe pagina de Facebook cu adresa https://www.facebook.com/sculesiechipamente.ro

Dacă participantul câștigător nu îndeplinește condițiile de participare/acordare a premiilor, este descalificat, sau în cazul în care refuză să intre în posesia premiului, în termen de 48 de ore de la desemnarea câștigătorilor inițiali, Organizatorul va acorda premiul Participanților câștigători de rezerva, în ordinea extragerii, conform procedurii de acordare descrise în prezentul Regulament. 

Activitatea de contactare a Participanților câștigători de rezervă va dura pana la data de 24 Septembrie 2019 conform procedurii de acordare descrise în prezentul Regulament.

Participantul câștigător consimte ca numele său și Premiul acordat să fie făcute publice pe pagina de Facebook a acestuia cu adresa https://www.facebook.com/sculesiechipamente.ro/ în conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2).

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii.

Condiții de acordare a premiilor de la extragerea finala

Premiile vor fi acordate Participanților câștigători daca aceștia îndeplinesc toate condițiile de mai jos:

 • Participantul câștigător a respectat pașii necesari înscrierii: distribuirea evenimentului Heco Demo, în mod public, pe contul personal de Facebook și lăsarea unui comentariu la postarea de concurs, în care să detalieze ce și-ar dori să afle la evenimentul Heco Demo. 
 • Participantul câștigător nu a fost declarat descalificat, ca urmare a nerespectării prezentului Regulament;
 • Participantul câștigător a fost de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 • Comunicarea cu Participantul câștigător a fost posibila în termenele menționate în prezentul Regulament;
 • Participantul câștigător a transmis datele sale într-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului, cu adresa https://www.facebook.com/sculesiechipamente.ro/ , pentru a intra în posesia premiului. 
 • Participantul câștigător are vârsta de peste 18 ani și capacitate deplină de exercițiu la data înscrierii în concurs;

Modalitatea de emitere și intrare în posesie a cupoanelor de reduceri

 • Voucherele vor fi emise doar în format electronic și vor fi transmise către participanți pe contul personal de Facebook, declarat câștigător.

Modalitatea intrare în posesie a premiilor de la extragerea finala

 • După extragerea câștigătorilor și a câștigătorilor de rezervă și anunțarea acestora pe canalele specificate mai sus, cei 3 câștigători vor primi un mesaj pe contul personal de Facebook prin care li se cere confirmarea primirii premiului si furnizarea detaliilor necesare emiterii cupoanelor de reduceri. 
 • În cazul în care câștigătorul nu răspunde mesajului primit pe contul personal de Facebook în termen de 48 de ore, se va repeta procedura către câștigătorul de rezervă corespunzător 
 • Comunicarea se va realiza pe Facebook, organizatorul va trimite mesaje private către profilele de Facebook cu care s-au înscris în concurs. 

Răspundere

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul oricărei situații ce determina imposibilitatea participării la Concurs ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor online, ca de exemplu, dar fără a se limita la: neîncărcarea rețelei sau a paginilor de concurs, imposibilitatea utilizării paginii de Facebook a Organizatorului etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajează să nu folosească datele personale ale Participanților obținute ca urmare a desfășurării Concursului decât în scopul enunțat clar prin prezentul Regulament, o utilizare în orice alt scop nefiind permisă.

Datele personale prelucrate de Organizator vor fi în cazul Participanților câștigători, datele colectate direct de la aceștia, precum: nume și prenume, adresa de e-mail. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele Participanților câștigători și Premiile oferite acestora, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Participanții au dreptul de a solicita prin solicitare adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum și a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. În acest sens, Organizatorul garantează persoanelor fizice participante la acest Concurs următoarele drepturi conform art. 12-15 și art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date:

 • dreptul de a fi informați;
 • dreptul de a avea acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;
 • dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul are obligația să respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Simplul refuz de a furniza aceste date, duce la imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul și astfel, de a descalifica participantul.

Modificarea Regulamentului

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/întrerupe/prelungi oricând desfășurarea acestui concurs, fără drept de compensare, orice modificare fiind adus la cunoștința publicului înainte de data la care va intra în vigoare printr-un act adițional la prezentul Regulament care va fi publicat pe blog-ul a Organizatorului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Până la data unei eventuale modificări a Concursului, Organizatorul va respecta condițiile stipulate în prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asuma niciun fel de răspundere pentru lipsa de informare a Participanților cu privire la modificările prezentului Regulament, cât timp acestea sunt afișate pe pagina web sau Facebook.

Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează sa producă efecte la data publicării lor pe paginile de internet și Facebook ale Organizatorului, în secțiunile dedicate Concursului.

Publicarea Regulamentului

Prezentul Regulament de participare/desfășurare poate fi consultat pe blog-ul Organizatorului la adresa https://blog.sculesiechipamente.ro/regulamentul-concursului-desfasurat-cu-ocazia-evenimentului-heco-demo/.

Participarea

Participarea la Concurs implică acordul Participanților câștigători ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

Reclamații si litigii

Orice reclamație care are legătură cu desfășurarea concursului va fi adresata în scris Organizatorului, la adresa de e-mail office@mafcom.ro, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat dar nu mai târziu de 24 de ore de la data anunțării câștigătorilor finali.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta lucru nu va fi posibil, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din Cluj-Napoca.

Taxe, impozite și alte cheltuieli

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natura în legătură cu acestea revenind în exclusivitate câștigătorilor.

SC MAFCOM PRODIMPEX SRL

Prin administrator 

Marius Popa